Chci se stát členem

Kdo se může stát členem

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR či právnická osoba se sídlem na území ČR, která souhlasí se stanovami spolku. Členství vzniká dnem, kdy předsednictvo spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Podmínkou vzniku členství, vyjma případů čestného členství, je úhrada vstupního příspěvku. Členství ve spolku se váže na osobu člena a u právnické osoby přechází na jeho právního nástupce.

 Spolek byl založen za účelem nabídnout více možností a výhod pro stávající uživatele a hlavně podporovat a lépe hájit zájmy svých členů. Na provozu Zello kanálu VPM CZ se nic nemění. Pokud chcete být pouze uživatelem VPM CZ kanálů Zello není potřeba se stát členem spolku. Na druhou stranu je potřeba říci, že jako členům spolku se vám otevírá další příležitost a možnosti.

Výhody členství

Pro členy spolku chystáme řadu akcí s účelem podporovat hlavní cíle spolku a reprezentovat zájmy svých členů. Spolek poskytuje svým členům zejména možnost:

  • přístup do členské sekce webu s nabídkou aplikací a kanálů dostupných pouze pro členy spolku
  • účastnit se všech vzdělávacích, kulturních, sportovních akcí a dalších programů pořádaných spolkem
  • využívat všech nadstandardních výhod a služeb, které spolek poskytuje pouze členům (např. poradenství, slevy a výhodné nabídky od partnerů/sponzorů spolku).
  • aktivně se podílet na činnosti spolku (členství vás nezavazuje k žádným aktivitám, vřele však aktivní členy vítáme)

Chci se stát členem

Pokud jsme Vás oslovili a máte zájem stát se členy spolku, musíte vyplnit přihlášku a uhradit vstupní příspěvek.

1. Stáhněte si a vyplňte PŘIHLÁŠKU ČLENAPrihlaska_clena.pdf
Ve formuláři najdete tzv. povinné a nepovinné kolonky. Vyplnění povinných kolonek je podmínkou registrace. Nepovinné kolonky sice vyplňovat nemusíte, my však velmi oceníme pokud tak učiníte.
Za právnickou osobu ve spolku vykonává svá práva a povinnosti její statutární orgán nebo jím zplnomocněná fyzická osoba. Zmocnění k zastupování doloží zástupce člena právnické osoby písemnou plnou mocí, jež je součástí písemné přihlášky ke členství uložené v kanceláři spolku. Plná moc je platná do té doby, dokud ji statutární orgán zmocněnci neodebere či nepředloží nové zmocnění jiné fyzické osobě.

2. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné zaslat poštou na adresu spolku: Vysílačka přes mobil KLUB, z. s., č.p. 164, 413 01 Vražkov nebo jí můžete barevně naskenovat (podpis musí být modrý) a zaslat na e-mail spolek@vysilackapresmobil.cz, případně zaslat do datové schránky spolku i5a7jr9.

3. Zašlete vstupní členský příspěvek na účet 2402196930/2010, jako variabilní symbol použijte 876001 a do poznámky k platbě napište „Nový člen + vaše jméno a příjmení“.

4. Členství ve spolku vzniká schválením této přihlášku předsednictvem spolku a zaplacením vstupního příspěvku. Poštou nebo emailem/datovou zprávou vám bude zasláno „ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ZA ČLENA SPOLKU“ a bude vám přiděleno členské číslo.

 

Zasedání nejvyššího orgánu spolku stanovilo dne 11. 05. 2022 výši a způsob úhrady členských příspěvků s účinností od 12. 05. 2022 takto:

Vstupní členský příspěvek – jednorázový
Fyzické osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR 1 000 Kč
Právnické osoby se sídlem na území ČR
(členství ve spolku u právnické osoby přechází na jeho právního nástupce)
10 000 Kč
Snížený vstupní členský příspěvek pro studenty 18-26 let a držitele průkazu ZTP a ZTP/P činí 500 Kč. U studentů je potřeba doložit k písemné přihlášce kopii potvrzení o studiu; u držitele průkazu ZTP a ZTP/P je potřeba doložit k písemné přihlášce kopii průkazu.

Úhrada vstupního příspěvku je podmínkou vzniku členství, vyjma případů čestného členství.

 

Členský příspěvek na činnost  – pravidelný roční
Fyzické osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR 300 Kč
Právnické osoby se sídlem na území ČR 3 000 Kč
Příspěvek na činnost je roční. Příspěvek na činnost je splatný předem vždy k 31. březnu běžného roku. V kalendářním roce, kdy člen uhradil vstupní členský příspěvek je člen osvobozen od placení příspěvku na činnost. 

Členské příspěvky byly stanoveny vnitřním předpisem P02-2022_Predpis_clenskych_prispevku_2022.pdf

Veškeré druhy členských příspěvků se hradí na účet spolku 2402196930/2010